خدمات

خدمات

به صورت دوره ای، ماشین های انتخاب شده تحت نظارت، آزمایش و عیب یابی قرار می گیرند. شرایط کار با قطعات بسیار سنگین مورد ارزیابی قرار می گیرد و در یک گزارش تعمیر و نگهداری دقیق ارزیابی می شود. هر گونه مشکلات گزارش شده و یا مشکلات مربوط به کار با توجه به نیازهای مشتری و برنامه زمان بندی شده حل خواهد شد. در صورت درخواست توسط مشتری، قطعات یدکی مورد نیاز می تواند توسط تیم ما تامین، تحویل داده شده و نصب شود سرویس و نگهداری در مجموع 1 سال پس از امضای قرارداد خدمات ارائه میدهد.